Mer om gåvor till oss

Här kan du läsa om några olika sätt att tänka kring ekonomiska gåvor till oss:

Bärarlag: Vill du vara med och stötta Wettershus verksamhet? I så fall är du välkommen till bärarlaget. Som medlem i bärarlaget bär du gården i förbön och förbinder dig att månatligen donera en valfri summa via din internetbank. Du får också ta del i vad som händer på Wettershus genom vänbrev som skickas ut några gånger per år. Om du inte längre vill vara medlem i bärarlaget så är det bara att meddela gården detta.

Retreatstöd: Du som vill vara med och möjliggöra för den som inte har råd att själv betala en hel retreatavgift kan ge en gåva till Wettershus och märka den: ”Retreatstöd”.

Högtidsgåva/Minnesgåva: Som en hälsning kan du välja att ge en gåva till Wettershus Retreatgård. Ta kontakt med Wettershus föreståndare som hjälper dig vidare så att du t ex får ett gåvobevis. Gällande minnesgåvor kan du också ta upp detta med den begravningsbyrå det gäller.

Testamente: Genom att skriva ett testamente ser du till att det är du som bestämmer hur dina tillgångar en gång ska fördelas. Om ditt val tillfaller Wettershus och det är din önskan är vi oerhört tacksamma. Det gör det möjligt för oss att fortsätta erbjuda människor en avskild miljö med tystnad, stillhet, rekreation och möjlighet att för första gången, eller på nytt, erfara Gud som närvarande i livet. Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Stiftelsen Wettershus Retreatgård. Vi betalar ingen vinst- eller gåvoskatt, och därför kommer gåvan dit den verkligen behövs.

Aktieutdelning: Är du aktieägare eller ägare av fåmansbolag kan du skattefritt skänka din aktieutdelning till Wettershus. Du måste avsäga dig rätten till utdelningen innan bolagsstämman äger rum, för att utdelningen ska bli skattefri, så att den aldrig kommer dig tillhanda. Du kan ge bort utdelningen för ett år eller för flera år, för en aktie eller för alla aktier. Tala med din bank. Kan inte de hjälpa dig kan Wettershus förmedla kontakt med en revisionsfirma.

Drömmen om ett nytt kök på Wettershus blev verklighet i juni 2021. Den största delen av kostnaden är betald och det som återstår har betalats genom ett lån med generösa villkor av Svenska kyrkan i Jönköping. Det lånet behöver betalas tillbaka och därför är vi tacksamma för gåvor till det nya köket även fortsättningsvis. Om du har möjlighet får du därför gärna bidra med din gåva och märka den med ”Nytt kök” när du betalar in.

Gröna Ängar är den trädgård på området som både ger retreatdeltagare möjlighet till vila och kreativitet och som samtidigt ger frukt och grödor till en liten självhushållning. Du får gärna ge ekonomiskt stöd till Gröna Ängar, märk då din gåva ”Gröna Ängar”.

“Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.  (2 Korinthierbrevet 9:7)